MERVEILLES
NEO-CALEDONIENNES
 
 ACCUEILREGLESPAIEMENTSFAQSBIOGRAPHIENIGEROSTRATIONLIVRE CJMGALERIESLISTINGSCOQUILLES REMARQUABLES 
 COLLECTIONSCOQUILLES WRS LISTECOQUILLES WRS NEWSCOQUILLES REPAREESLUMINESCENCEBIBLIOGRAPHIEPHILATELIEANECDOTES 
Huíqù
HUÖ KË (Huàláng)

QITÄ YÏXIË HÄIYÄNG BËIKË KËYÏ ZÄI ZHËLÏ FÄXIÄN.

Zhòngyào tíshì : Huàláng zhōng zhǎnshì de gèzhǒng zhàopiàn tōngcháng bǐ yuánshǐ yánsè yào àn yīxiē, ér zìshēn de yánsè yào bǐ yuánshǐ yánsè yào nóng yīxiē.

Běn yè shàng de zhàopiàn láizì cáihuáhéngyì de Grand Friend shèyǐng shī GERBAULT Alain, tā zài shàng yīcì shēn qián shí bēicǎn de líkāile wǒmen.

Dān jī xuǎnzé de suō lüètú yǐ chákàn tú xiàng.
 
WÄIKË
"YÏNLIÄNG"
(Rossignana)
WÄIKË
"DÜ LÜN"
WÄIKË
"TÖUKUÏ"
(Cassis Cornuta)
WÄIKË
"SHUÄNG QIÄO LËI"
(Pecten)
WÄIKË
"SHUÄNG QIÄO LËI"
WÄIKË
"SHUÄNG QIÄO LËI"
COQUILLE
"FUSEAU"
 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) 
    
        
 WÄIKË
"BENITIER"
WÄIKË
"SHUÄNG QIÄO LËI"
WÄIKË
"SHUÄNG QIÄO LËI"
 WÄIKË
"SHUÄNG QIÄO LËI"
 WÄIKË
"SHUÄNG QIÄO LËI"
(Pecten)
WÄIKË
"SHUÄNG QIÄO LËI"
WÄIKË
"SHUÄNG QIÄO LËI"
 
 (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 
        
        
 WÄIKË
"BENITIER"
WÄIKË
"BENITIER"
WÄIKË
"ARAIGNEE"
WÄIKË
"BENITIER"
WÄIKË
"BURGOT"
WÄIKËWÄIKË
"TROCA"
 
 (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 
        
        
WÄIKË
"SHUÄNG QIÄO LËI"
WÄIKË
"SHUÄNG QIÄO LËI"
 WÄIKË
"SHUÄNG QIÄO LËI"
WÄIKË
"OLIVE"
WÄIKË
"FUSEAU"
 WÄIKË
"FUSEAU"
WÄIKË
"MUREX"
 (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) 
           
        
WÄIKË
"BIGORNEAUX"
WÄIKË
"BURGOT"
WÄIKË
"HARPE"
WÄIKË
"TROCAS"
 WÄIKË
"MUREX"
WÄIKË
"FUSEAU"
WÄIKË
"SHUÄNG QIÄO LËI"
 (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) 
        
WÄIKË
"SHUÄNG QIÄO LËI"
 WÄIKË
"CYPRAEA"
(Tigris)
 COQUILLES
"OVULAS"
(Costellatas)
 WÄIKË
"CYPRAEA"
(Mappa)
 (36)(37) (38) (39)