MERVEILLES
NEO-CALEDONIENNES
 
 ACCUEILREGLESPAIEMENTSFAQSBIOGRAPHIENIGEROSTRATIONLIVRE CJMGALERIESLISTINGSCOQUILLES REMARQUABLES 
 COLLECTIONSCOQUILLES WRS LISTECOQUILLES WRS NEWSCOQUILLES REPAREESLUMINESCENCEBIBLIOGRAPHIEPHILATELIEANECDOTES 
Huíqù
SHËNGHUÖ N/R SÄIPÜLÜSÏ (Huàláng 02)

YÏXIË JÜZHÜ DE SÄIPÜLÜSI (TUÄNTI) ZÄI ZHËLÏ FÄXIÄN.

Zhòngyào tíshì : Huàláng zhōng zhǎnshì de gèzhǒng zhàopiàn tōngcháng bǐ yuánshǐ yánsè yào àn yīxiē, ér zìshēn de yánsè yào bǐ yuánshǐ yánsè yào nóng yīxiē.

Dān jī xuǎnzé de suō lüètú yǐ chákàn tú xiàng.
 
SÄIPÜLÜSI
AQUARIUM
(Nigerostrées)
SÄIPÜLÜSI
CALPURNUS
(Zhèngcháng de)
SÄIPÜLÜSI
CRIBRARIA-LIMACINA
(Nigerostrées)
SÄIPÜLÜSI
CRIBRARIA-LIMACINA
(Nigerostrées)
SÄIPÜLÜSI
CRIBRARIA-LIMACINA
(Nigerostrées)
SÄIPÜLÜSI
CRIBRARIA-LIMACINA
(Nigerostrées)
SÄIPÜLÜSI
CRIBRARIA-LIMACINA
(Nigerostrées)
 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)  SÄIPÜLÜSI
CRIBRARIA-LIMACINA
(Nigerostrées)
SÄIPÜLÜSI
CRIBRARIA-LIMACINA
(Nigerostrées)
SÄIPÜLÜSI
CRIBRARIA-LIMACINA
(Nigerostrées)
 SÄIPÜLÜSI
CRIBRARIA-LIMACINA
(Nigerostrées)
 SÄIPÜLÜSI
CRIBRARIA-
MAPPA
(Nigerostrées)
SÄIPÜLÜSI
CRIBRARIA-
MAPPA
(Nigerostrées)
 SÄIPÜLÜSI
CRIBRARIA-
MAPPA
(Nigerostrées)
 
 (08)(09)(10)(11)(12)(13)(14) 
               
        
 SÄIPÜLÜSI
EGLANTINA-FIMBRIATA
(Nigerostrées)
 SÄIPÜLÜSI
EGLANTINA-FIMBRIATA
(Nigerostrées)
SÄIPÜLÜSI
EGLANTINA-FIMBRIATA
(Nigerostrées)
SÄIPÜLÜSI
MARTINI-PORARIA
(Zhèngcháng de)
 SÄIPÜLÜSI
MARTINI-PORARIA
(Zhèngcháng de)
 SÄIPÜLÜSI
MARTINI-PORARIA
(Zhèngcháng de)
 SÄIPÜLÜSI
MARTINI-PORARIA
(Zhèngcháng de)
 
 (15)(16)(17)(18)(19)(20)(21) 
        SÄIPÜLÜSI
MARTINI-PORARIA
(Zhèngcháng de)
 SÄIPÜLÜSI
STOLIDAS(Nigerostrées)
 
  (22)   (23)